Τρίτη, 26 Μαΐου 2015


Προδικαστικές ενστάσεις επί της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη για απόλυση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου για το λόγο της επίδειξης ανάρμοστης συμπεριφοράς, ήγειραν οι δικηγόροι υπεράσπισης του κ. Ερωτοκρίτου κατά τη σημερινή δικάσιμο της υπόθεσης ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου.
Η εν λόγω συμπεριφορά, σύμφωνα με την αίτηση που καταχώρησε ο κ. Κληρίδης στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 13 Μαΐου, αναφέρεται σε πράξεις, ενέργειες και δηλώσεις του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα κατά την περίοδο μεταξύ 14.4.15 – 23.4.15, καθώς και σε χειρισμούς ποινικών υποθέσεων που αφορούν Φ.Π.Α. υπό συνθήκες που υποδηλώνουν σύγκρουση συμφέροντος, σε προγενέστερη χρονική περίοδο.
Ο κ. Κληρίδης ζητούσε επίσης με την αίτησή του όπως μέχρι την εκδίκαση και αποπεράτωση της αίτησης, ο κ. Ερωτοκρίτου τεθεί σε διαθεσιμότητα ή διαταχθεί όπως απέχει από τα καθήκοντα του.
Ο κ. Κληρίδης εκπροσωπείται από τους ιδιώτες δικηγόρους, Γιώργο Τριανταφυλλίδη, Χρίστο Κληρίδη και Αχιλλέα Αιμιλιανίδη.
Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο ασκεί την αρμοδιότητα του Συμβουλίου το οποίο σύμφωνα με το Σύνταγμα αποκλειστικά επιλαμβάνεται τέτοιου θέματος υπό σύνθεση Πλήρους Ολομέλειας, οι δικηγόροι του κ. Ερωτοκρίτου, Παύλος Αγγελίδης, Αχιλλέας Δημητριάδης και Χάρης Σταυράκης, ήγειραν συνολικά τρεις προδικαστικές, με το Δικαστήριο να αποδέχεται να εξετάσει μόνο τις δύο εξ αυτών.
Η πρώτη ένσταση αφορά τον περί του Συμβουλίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Έλεγχος και Διαδικασία) Διαδικαστικού Κανονισμού του 2015, ο οποίος, σύμφωνα με την εναρκτήρια δήλωση την οποία ανέγνωσε ο εκ των δικηγόρων του κ. Ερωτοκρίτου, Χάρης Σταυράκη, συντάχθηκε στις 20.05.2015 και δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 22.05.15 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δηλαδή 3 μέρες πριν τη σημερινή ημερομηνία κατά την οποία είχε ορισθεί η παρούσα, η οποία είναι προφανώς και η μόνη υπόθεση που δύναται να επηρεασθεί από τον ως άνω κανονισμό.
Σύμφωνα με τη εν λόγω δήλωση, “είναι λογικό και δίκαιο όπως δοθεί χρόνος για να μελετήσουμε τον άρτι εκδοθέντα κανονισμό, τις πρόνοιες και την εγκυρότητα και προεκτάσεις του σε σχέση με την παρούσα διαδικασία και να προβάλουμε τις προκαταρκτικές μας θέσεις”.
Περαιτέρω, προστίθεται, “θεωρούμε λογικό και πρακτικό στο παρόν στάδιο, να μην εντρυφήσουμε επί της ουσίας, αφού οι προκαταρκτικές μας αυτές ενστάσεις, αν εισακουσθούν, εκθεμελιώνουν ή εκμηδενίζουν την όλη υπόθεση”.
Η δεύτερη ένσταση αφορά στο κατά πόσον ο Γενικός Εισαγγελέας εκπροσωπείται νομότυπα ενώπιον του Συμβουλίου από τους τρεις ιδιώτες δικηγόρους.
Οι δικηγόροι υπεράσπισης του κ. Ερωτοκρίτου στην εναρκτήρια δήλωση τους κάνουν λόγο για “ένα σοβαρό προκαταρκτικό θέμα που άπτεται της δυνατότητας, εκ του Συντάγματος, του Γενικού Εισαγγελέα να προχωρεί σε διώξεις σύμφωνα με το Άρθρο 113”.
Στο άρθρο 113, σύμφωνα με τη δήλωση, “καταγράφεται η εξουσία του όπως: προς το δημόσιο συμφέρον κατά την κρίσην αυτού να κινεί, διεξάγει, επιλαμβάνεται και συνεχίζει ή διακόπτει οποιανδήποτε διαδικασία ή διατάσσει δίωξιν καθ` οιουδήποτε προσώπου εν τη Δημοκρατία δι` οιονδήποτε αδίκημα. Η τοιαύτη εξουσία δύναται να ασκείται υπό του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας, είτε αυτοπροσώπως είτε δι` υπαλλήλων υπαγόμενων εις αυτόν ενεργούντων υπό και συμφώνως προς τα οδηγίας αυτού`”.
“Είναι φανερό” σημειώνεται, “ότι στην παρούσα υπόθεση η εξουσία αυτή του Γενικού Εισαγγελέα εξασκείται από τον ίδιο και φαίνεται ότι είναι για αυτό που ο ίδιος υπέγραψε το δήθεν κατηγορητήριο στην Αίτηση που αποτελεί το Παράρτημα Α”.
Από την άλλη, προστίθεται, “η Αίτηση υπογράφεται από τρεις ευπαίδευτους συναδέλφους ως `Δικηγόροι για τον Αιτητή/Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας`. Είναι γνωστό ότι οι δικηγόροι αυτοί δεν είναι υπάλληλοι του Γενικού Εισαγγελέα. Και έτσι δημιουργείται το εύλογο ερώτημα αν εκ του Συντάγματος επιτρέπεται αυτό ή μήπως η όλη Αίτηση είναι αντίθετη με το Σύνταγμα και κατά συνέπεια άκυρη”.
Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου είπε ότι η τρίτη ένσταση που αφορούσε στο κατά πόσον η παρούσα διαδικασία “είναι καταχρηστική ή καταπιεστική” ενόψει της ποινικής διαδικασίας εναντίον του κ. Ερωτοκρίτου και άλλων προσώπων που αρχίζει αύριο, “θεωρούμε ότι είναι θέμα ουσίας, το οποίο θα ακούσουμε στο κατάλληλο στάδιο”.
Ο εκ των δικηγόρων του κ. Κληρίδη, ο κ. Τριανταφυλλίδης ανέφερε ότι “λόγω ακριβώς της επείγουσας φύσης της αίτησης, θέλουμε να αναφέρουμε στο Συμβούλιο την επιθυμία, την προθυμία και ετοιμότητα μας για την όσο το δυνατόν πιο σύντομη εκδίκαση της αίτησης και προς το σκοπό αυτό είμεθα έτοιμοι να συμμορφωθούμε με οποιεσδήποτε οδηγίες του Συμβουλίου σας”.
“Έχουμε υπό όψη μας τον πρόσφατο διαδικαστικό κανονισμό...στην παρ. 3 του οποίου αναφέρεται ότι `το επηρεαζόμενο πρόσωπο δικαιούται να καταχωρήσει ένσταση...μέσα σε 21 μέρες μετά την επίδοση σε αυτόν την αίτησης, αντίγραφο της οποίας επιδίδεται στην άλλη πλευρά”.
Στην παρούσα υπόθεση, όπως ανέφερε, “η αίτηση επιδόθηκε στον καθ` ου η αίτηση την 13 Μαΐου 2015 και επομένως η εισήγηση μας είναι θα πρέπει να δοθούν οδηγίες προς τους δικηγόρους του καθ΄ ου η αίτηση όπως καταχωρήσουν την ένσταση τους το αργότερο μέσα σε 21 μέρες από την 13 Μαίου 2015 ήτοι μέχρι την 3 Ιουνίου 201”.
“Εναπόκειται στο Συμβούλιο να αποφασίσει κατά πόσο η αίτηση θα ορισθεί για περαιτέρω οδηγίες αμέσως μετά την 3 Ιουνίου 2015 ή κατά πόσο το Συμβούλιο θα δώσει σήμερα ημερομηνία ακρόασης της αίτησης. Η δική μας εισήγηση είναι ότι σήμερα μπορεί να δοθεί ημερομηνία ακρόασης της αίτησης καθ` ότι με αυτό τον τρόπο θα επισπευθεί η εκδίκαση της, η οποία ενδεχόμενα να δώσει τέλος στη θεσμική κρίση η οποία ταλανίζει σήμερα τη Νομική Υπηρεσία”, ανέφερε.
Είπε, επίσης, ότι “σε ό,τι αφορά τη μαρτυρία την οποία προτιθέμεθα να προσκομίσουμε ενώπιον του Συμβουλίου κατά την ακρόαση, αυτή συνίσταται σε μεγάλο βαθμό σε απομαγνητοφωνημένες δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του καθ` ου η αίτηση, έγγραφα τα οποία έχει παρουσιάσει ο ίδιος ο καθ` ου η αίτηση κατά τη διάρκεια των δημόσιων δηλώσεων του καθώς και φακέλους της Νομικής Υπηρεσίας και του ΦΠΑ και επομένως δεν προβλέπουμε ότι θα χρειασθεί πολύς χρόνος για την παρουσίαση της υπόθεσης εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα προς απόδειξη των γεγονότων της υπόθεσης”.
Το Ανώτατο συμμερίστηκε τη θέση των δικηγόρων του κ. Κληρίδη ότι η παρούσα υπόθεση θα πρέπει να εκδικαστεί το συντομότερο δυνατόν και αποφάσισε να εξετάσει τις δύο προδικαστικές ενστάσεις την ερχόμενη Πέμπτη, 27 Μαΐου, στις 9.30 το πρωί.
Η κάθε πλευρά θα έχει στη διάθεση της μέχρι 45 λεπτά, και πρώτα θα παρουσιάσει τα επιχειρήματα της επί των προδικαστικών ενστάσεων η πλευρά του κ. Ερωτοκρίτου και στη συνέχεια θα αγορεύσει η πλευρά του κ. Κληρίδη. Η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 11 το πρωί.
Σημειώνεται ότι Κληρίδης και Ερωτοκρίτου δεν ήταν παρών στη σημερινή ακροαματική διαδικασία, ενώ από την εκδίκαση της υπόθεσης αυτοεξαιρέθηκε ο δικαστής Κώστας Παμπαλής διότι, όπως ανέφερε κατά την έναρξη της διαδικασίας, η σύζυγός του Γενικού Εισαγγελέα έχει βαφτίσει τη κόρη του.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ερωτοκρίτου με ανακοίνωση που εξέδωσε την ίδια μέρα και μετά την ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα, στις 13 Μαΐου με την οποία ζητούσε την απόλυση του από τη θέση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ανακοίνωνε την πρόθεση του να προχωρήσει και ο ίδιος στην καταχώρηση αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο “τις επόμενες μέρες” με την οποία επίσης θα ζητούσε την απόλυση του Κώστα Κληρίδη.
Στην ανακοίνωση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα αναφερόταν συγκεκριμένα ότι “θα καταχωρηθεί τα επόμενα 24ωρα στο Ανώτατο Δικαστήριο αίτηση από μέρους του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με την οποία θα ζητείται η απόλυση του Γενικού Εισαγγελέα, κ. Κ. Κληρίδη, από τη θέση την οποία κατέχει, για το λόγο της επίδειξης ανάρμοστης συμπεριφοράς και όπως, μέχρι την εκδίκαση και αποπεράτωση της αίτησης, τεθεί σε διαθεσιμότητα, ή διαταχθεί όπως απέχει από τα καθήκοντά του".
Ο κ. Ερωτοκρίτου σημείωνε επίσης ότι "η αίτηση που καταχωρήθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εναντίον μου, με ένα από τους τρεις δικηγόρους, στενό του συγγενή, θα αντιμετωπισθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο από τους δικούς μου δικηγόρους,".
Εν τω μεταξύ, αρχίζει αύριο στο επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας η εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης που καταχώρησε εναντίον του Ρίκκου Ερωτοκρίτου και τριών άλλων προσώπων η Νομική Υπηρεσία στη βάση του πορίσματος του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή Παναγιώτη Καλλή σε σχέση με τους ισχυρισμούς περί δωροδοκίας του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από το δικηγορικό γραφείο Νεοκλέους.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρησε στις 19 Μαΐου ποινική υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Ρίκκου Ερωτοκρίτου, του Ανδρέα Κυπρίζογλου, του Παναγιώτη Νεοκλέους και της εταιρείας Andreas Neocleous & Co. LLC,
Στο κατηγορητήριο μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται κατηγορίες δεκασμού δημοσίου λειτουργού, δωροληψίας, δωροδοκίας, διαφθοράς κατάχρησης εξουσίας.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου