Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

<<Τρελοί μισθοί στην Κεντρική Τράπεζα>>

Στα 25,374 εκατομμύρια ευρώ για αμοιβές αξιωματούχων και υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, ανέρχονται οι δαπάνες για το 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην ετήσια έκθεση της Κεντρικής. Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες της Κεντρικής, το 2014 σε σχέση με το 2013 παρουσιάζεται μία μεγάλη μείωση της τάξεως των 23,775 εκ Ευρώ, μείωση η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η Κεντρική μόνο για συμβουλευτικές υπηρεσίες δαπάνες πλήρωσε το 2013 22,499 εκ Ευρώ, ποσά τα οποία μεταξύ άλλων πήγαν στις έρευνες της PIMCO και Alvarez & Marsal για διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου στις τράπεζες καθώς και για εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες οι δυο μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας υπέστησαν ζημιές.
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ.
Ο μισθός της Διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, ανήλθε στις 132 χιλιάδες Ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί από τις 11 Απριλίου 2014 όταν ανέλαβε επικεφαλής της Κεντρικής μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής, ο τέως Διοικητής Πανίκος Δημητριάδης για τους μήνες που ήταν επικεφαλής το 2014, δηλαδή μέχρι της 10 Απριλίου, πήρε συνολικά 70 χιλιάδες Ευρώ ενώ για όλο το 2013 η αμοιβή του ανήλθε στα 160 χιλιάδες Ευρώ. Όσο αφορά τους Εκτελεστικούς Συμβούλους, η αμοιβή το 2014 για τους Γιώργο Συρίχα και Στέλιο Κοιλάρη ανήλθε στις 140 χιλιάδες Ευρώ έκαστος, ενώ για το διάστημα 19 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι το τέλος του έτους, που διορίστηκαν Εκτελεστικοί Σύμβουλοι, ο μισθός τους ήταν 35 χιλιάδες Ευρώ έκαστος. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο τέως Υποδιοικητής της Κεντρικής Σπύρος Σταυρινάνης, γα τους δύο μήνες της υπηρεσίας του (4 Φεβρουαρίου 2013 – 8 Απριλίου 2013), πήρε ως αμοιβή το ποσό των 21 χιλιάδων Ευρώ. Συνολικά για το 2014, οι μισθοί που δόθηκαν σε νυν και τέως Διοικητή καθώς και στους Εκτελεστικούς Συμβούλους, ανήλθαν στις 482 χιλιάδες ευρώ, ένα ποσό δηλαδή κοντά στο μισό εκατομμύριο.
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ.
Όσο αφορά τους Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους της Κεντρικής, η αμοιβή τους για το 2014 ήταν: Νίκος Κωνσταντίνου – 30 χιλιάδες ευρώ, Σταύρος Ζένιος – 26 χιλιάδες ευρώ, Φίλιππος Μαννάρης – 30 χιλιάδες ευρώ, Μιχάλης Πολυδωρίδης – 30 χιλιάδες ευρώ, Ανδρέας Περσιάνης – 27 χιλιάδες ευρώ). Συνολικά, οι μισθοί των μη εκτελεστικών συμβούλων της Κεντρικής για το 2014 ανήλθαν στις 143 χιλιάδες ευρώ. Όπως αναφέρει η Κεντρική, στις απολαβές των υπαλλήλων της Κεντρικής αλλά και των συνταξιούχων, εφαρμόζονται όλες οι μειώσεις και αποκοπές που εφαρμόζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε κατ’ εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, είτε με απόφαση του ΔΣ, στην στην περίπτωση όπου οι πρόνοιες της νομοθεσίας που αφορούν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην Κεντρική Τράπεζα.
ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ.
Όσον αφορά τα ωφελήματα που έρχονται με τη θέση, ο Διοικητής της Κεντρικής δικαιούται προσωπικό και στεγαστικό δάνειο, ενώ οι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι δικαιούνται προσωπικό δάνειο με τους ίδιους όρους που τα δάνεια αυτά παραχωρούνται στο υπόλοιπο προσωπικό της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Σε αντίθεση με τη Χρυστάλλα Γιωρκάτζη η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει αιτηθεί κάποιο δάνειο από την Κεντρική, ο τέως Διοικητής Πανίκος Δημητριάδης στο τέλος του 2013 είχε υπόλοιπο 74 χιλιάδων ευρώ σε προσωπικό δάνειο στο όνομα του, ύψους 77 χιλιάδων ευρώ με επιτόκιο 0% και ημερομηνίας 10 Μαΐου 2012. Προσωπικό δάνειο στο όνομά του, ύψους 58 χιλιάδων ευρώ με επιτόκιο 0% και ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2013, έχει και ο Στέλιος Κοιλάρης με το υπόλοιπο του δανείου στο τέλος του 2014 να ανερχόταν στις 45 χιλιάδες ευρώ.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
Για το 2014, οι ακαθάριστες απολαβές του προσωπικού της Κεντρικής Τράπεζας ανήλθαν στα 15,519 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τα 17,660 εκ το 2013, δηλαδή υπήρξε μείωση στις ακαθάριστες απολαβές ύψους 2,141 εκ ευρώ. Για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, δόθηκαν 1,333 εκ ευρώ σε σχέση με 1,361 το 2013, υπήρξε μία μείωση δηλαδή ύψους 28 χιλιάδων ευρώ. Επίσης το 2013 δόθηκαν 1,953 εκ ευρώ για κόστη προϋπηρεσίας υπαλλήλων, ενώ το καθαρό αναλογιστικό κέρδος/ζημιά για την Κεντρική Τράπεζα να ήταν μείον 970 χιλιάδες Ευρώ. Όσον αφορά τις εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και άλλες εισφορές, για το 2014 δόθηκαν 2,508 εκ. ευρώ σε σχέση με 2,560 το 2013, ένα ποσό μειωμένο κατά 52 χιλιάδες ευρώ. Συνολικά, για τα ωφελήματα των υπαλλήλων δόθηκαν 19,360 εκ ευρώ το 2014 σε σχέση με 22,564 εκ ευρώ το 2013, υπήρξε δηλαδή μείωση του ύψους των 3,304 εκ ευρώ. Συνολικάγια τις αμοιβές αξιωματούχων και υπαλλήλων της Κεντρικής, το 2014 δόθηκαν 25,374 εκ ευρώ σε σχέση με 38,947 εκ ευρώ το 2013, δηλαδή υπάρχει μία μείωση 13,573 εκ ευρώ. Στην ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για το 2013, αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια του έτους ο αριθμός των υπαλλήλων των οποίων οι απολαβές ξεπερνούσαν τις 40 χιλιάδες ευρώ, ανερχόταν σε 221.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.
Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες της Κεντρικής Τράπεζας, το 2014 σε σχέση με το 2013 παρουσιάζεται μία μείωση της τάξεως των 23,775 εκ Ευρώ. Συγκεκριμένα, οι διοικητικές δαπάνες το 2013 ανήλθαν στα 28,658 εκ Ευρώ, ενώ το 2014 στα 4,883 εκ Ευρώ. Η μεγάλη μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι η Κεντρική για συμβουλευτικές υπηρεσίες πλήρωσε το 2013 22,499 εκ Ευρώ, ενώ για το 2014 μόλις 132 χιλιάδες ευρώ. Στο ποσό των 22μιση εκ ευρώ για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, που δόθηκε το 2013, συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων τα 16,95 εκ ευρώ που δόθηκαν στην PIMCO για διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου στις τράπεζες, καθώς και το συμβόλαιο που υπογράφηκε με την Alvarez & Marsal για έρευνα για εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες οι δυο μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας υπέστησαν ζημιές. Επίσης, μείωση το 2014 σε σχέση με το 2013 παρατηρείται και στο ποσό που δόθηκε νομικές δαπάνες (1,856 εκ ευρώ το 2013 σε σχέση με 850 χιλιάδες ευρώ το 2014). Για οδοιπορικά και επιδόματα εκτός έδρας δόθηκαν 874 χιλιάδες ευρώ το 2014 σε σχέση με 817 χιλιάδες ευρώ το 2013, δηλαδή παρατηρείται μία αύξηση 57 χιλιάδων ευρώ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου