Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015


Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Δικηγόρων σε πρόσφατες συνεδριάσεις του, επιλήφθηκε ζητημάτων που προέκυπταν από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με την εμφάνιση δικηγόρων στη διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για τις Κυπριακές Αερογραμμές, που αφορούσε τους δικηγόρους Νικόλα Χριστοφίνη, Μαρία Κωμοδρόμου, και Φάνο Φιλίππου, του δικηγορικού γραφείου Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεργάτες και τους Σωτήρη Πίττα και Μαρία Πίττα του δικηγορικού γραφείου Σωτήρης Πίττας & Σία Δ.Ε.Π.Ε.
 Αναλυτικά η απόφαση:
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ενεργώντας δυνάμει των σχετικών κανονισμών, αφού έκρινε ότι εδικαιολογείτο η διεξαγωγή έρευνας ως προς το ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, διόρισε ως ερευνόν πρόσωπο Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για να ερευνήσει το θέμα λαμβάνοντας καταθέσεις και τεκμήρια και υποβάλλοντας σχετική έκθεση προς το Συμβούλιο.
Η έκθεση του ερευνώντος προσώπου μαζί με το συλλεγέν μαρτυρικό υλικό υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο στις 7.5.2015 και εξετάσθηκαν σε δύο επόμενες συνεδρίες του Συμβουλίου.  Η διεξαχθείσα έρευνα και η υποβληθείσα έκθεση του ερευνώντος λειτουργού, επικεντρώθηκε στη συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για τις Κυπριακές Αερογραμμές ημερ. 31.10.2014 και ιδιαίτερα στη νομική εκπροσώπηση εκ μέρους της Ryanair κατά τη συνάντηση, από τους παρευρεθέντες δικηγόρους.
Κεντρικό συμπέρασμα το οποίο προέκυψε από την αξιολόγηση της συλλεγείσας μαρτυρίας από το ερευνόν πρόσωπο, είναι ότι οι οδηγίες κάτω από τις οποίες τελούσαν οι δικηγόροι κ.κ. Μαρία Κωμοδρόμου Ρούσου και Ν. Χριστοφίνης ήσαν, όπως παραστούν στη διαδικασία αν και το γραφείο στο οποίο ανήκουν είχε αποσυρθεί από την εκπροσώπηση της Ryanair, για να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια ή στήριξη τυχόν απαιτείτο στο νέο γραφείο που ανάλαβε την εκπροσώπηση, για το οποίο παρουσιάστηκε ο κ. Σωτήρης Πίττας και η κα Μαρία Πίττα.
Ως προς τον τρόπο καταγραφής των ονομάτων των παρευρισκομένων στη συνάντηση δικηγόρων, το ερευνόν πρόσωπο, αφού εξέτασε τις δοθείσες εξηγήσεις και την περιβάλλουσα μαρτυρία, κατέληξε στο εύλογο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε προσπάθεια απόκρυψης των πραγματικών ονομάτων των υπό έρευνα δικηγόρων ή του γραφείου στο οποίο ανήκουν.  Ούτε και διαπίστωσε ότι οποιοσδήποτε των παρευρισκομένων παραπλανήθηκε ως προς την ταυτότητα ή ιδιότητα των δικηγόρων και ως προς τις εμφανίσεις για ενδιαφερόμενα πρόσωπα.  Η κα Μαρία Κωμοδρόμου Ρούσου κατέγραψε στον χώρο του παρουσιολογίου της συνάντησης το όνομα της ως Maria Kom. Roussou χρησιμοποιώντας και τα δύο επίθετα όπως αυτά καταγράφονται και στη δικηγορική της ταυτότητα η οποία εκδόθηκε από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.  Ο κ. Νικόλας Χριστοφίνης κατέγραψε στον ειδικό χώρο του παρουσιολογίου το ονοματεπώνυμο του ως Nikolas Christofis (και όχι Christakis όπως αναγράφηκε στην Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας) εξηγώντας ότι το Christofis αντί Christofinis πρέπει να οφείλεται σε γραφικό λάθος, λόγω της βιασύνης επειδή ανέμεναν άλλα 15 άτομα τη σειρά τους.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά τις συνεδρίες του τις 7.5.2015 και 27.5.2015, αποδέχθηκε το περιεχόμενο της έκθεσης του ερευνώντος προσώπου, το οποίο παρουσιάζεται να συνάδει με τις ληφθείσες καταθέσεις και έκρινε ομόφωνα ότι δεν δικαιολογείται η παραπομπή κανενός εκ των υπό διερεύνηση δικηγόρων σε δίκη ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου των δικηγόρων.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου